تغییر دادن اخبار بارسلونا بارسلونا تیراندازی

تغییر دادن: اخبار بارسلونا بارسلونا تیراندازی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی سکوت‌کنندگان در برابر کودک‌آزاری به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند

با موافقت نمایندگان شاهدانی که در برابر کودک‌آزاری سکوت می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند. 

سکوت‌کنندگان در برابر کودک‌آزاری به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند

سکوت کنندگان در برابر کودک آزاری به جزای نقدی و حبس محکوم می شوند

عبارات مهم : مجازات

با موافقت نمایندگان شاهدانی که در برابر کودک آزاری سکوت می کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.

به گزارش ایلنا، ماده هفده و هجده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد.

بر اساس این گزارش مواد هفده و هجده لایحه حمایت از کودکان و نو جوانان می گوید؛

سکوت‌کنندگان در برابر کودک‌آزاری به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند

ماده هفده- هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در برطرف تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب جهت جلوگیری از وقوع خطر و یا شدت یافتن نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه شش محکوم میشود.

تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می شود.

با موافقت نمایندگان شاهدانی که در برابر کودک‌آزاری سکوت می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند. 

ماده هجده- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم میشود.

واژه های کلیدی: مجازات | کودکان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs